Search
Close this search box.

< Go back to Album

Track 5

Salok Mahalaa Nauvaa

slok mhlw 9 ]

Bhai Kulwant Singh Ji

Shabad Extract

ੴ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ ॥
ikOankaar satigur prasaadh ||
One Universal Creator God. By The Grace Of The True Guru:

ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ੯ ॥
salok mahalaa nauvaa ||
Shalok, Ninth Mehla:

ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀ ਜਨਮੁ ਅਕਾਰਥ ਕੀਨੁ ॥
gun gobi(n)dh gaio nahee janam akaarath keen ||
If you do not sing the Praises of the Lord, your life is rendered useless.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਜਿਹ ਬਿਧਿ ਜਲ ਕਉ ਮੀਨੁ ॥੧॥
kahu naanak har bhaj manaa jeh bidh jal kau meen ||1||
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord; immerse your mind in Him, like the fish in the water. ||1||

ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨ ਹੋਹਿ ਉਦਾਸੁ ॥
bikhian siau kaahe rachio nimakh na hoh udhaas ||
Why are you engrossed in sin and corruption? You are not detached, even for a moment!

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ ॥੨॥
kahu naanak bhaj har manaa parai na jam kee faas ||2||
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord, and you shall not be caught in the noose of death. ||2||

ਤਰਨਾਪੋ ਇਉ ਹੀ ਗਇਓ ਲੀਓ ਜਰਾ ਤਨੁ ਜੀਤਿ ॥
taranaapo iau hee gio leeo jaraa tan jeet ||
Your youth has passed away like this, and old age has overtaken your body.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਭਜੁ ਹਰਿ ਮਨਾ ਅਉਧ ਜਾਤੁ ਹੈ ਬੀਤਿ ॥੩॥
kahu naanak bhaj har manaa aaudh jaat hai beet ||3||
Says Nanak, meditate, vibrate upon the Lord; your life is fleeting away! ||3||

ਬਿਰਧਿ ਭਇਓ ਸੂਝੈ ਨਹੀ ਕਾਲੁ ਪਹੂਚਿਓ ਆਨਿ ॥
biradh bhio soojhai nahee kaal pahoochio aan ||
You have become old, and you do not understand that death is overtaking you.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਕਿਉ ਨ ਭਜੈ ਭਗਵਾਨੁ ॥੪॥
kahu naanak nar baavare kiau na bhajai bhagavaan ||4||
Says Nanak, you are insane! Why do you not remember and meditate on God? ||4||

ਧਨੁ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤਿ ਸਗਲ ਜਿਨਿ ਅਪੁਨੀ ਕਰਿ ਮਾਨਿ ॥
dhan dhaaraa sa(n)pat sagal jin apunee kar maan ||
Your wealth, spouse, and all the possessions which you claim as your own

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸੰਗੀ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨਿ ॥੫॥
ein mai kachh sa(n)gee nahee naanak saachee jaan ||5||
- none of these shall go along with you in the end. O Nanak, know this as true. ||5||

ਪਤਿਤ ਉਧਾਰਨ ਭੈ ਹਰਨ ਹਰਿ ਅਨਾਥ ਕੇ ਨਾਥ ॥
patit udhaaran bhai haran har anaath ke naath ||
He is the Saving Grace of sinners, the Destroyer of fear, the Master of the masterless.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਜਾਨੀਐ ਸਦਾ ਬਸਤੁ ਤੁਮ ਸਾਥਿ ॥੬॥
kahu naanak teh jaaneeaai sadhaa basat tum saath ||6||
Says Nanak, realize and know Him, who is always with you. ||6||

ਤਨੁ ਧਨੁ ਜਿਹ ਤੋ ਕਉ ਦੀਓ ਤਾਂ ਸਿਉ ਨੇਹੁ ਨ ਕੀਨ ॥
tan dhan jeh to kau dheeo taa(n) siau neh na keen ||
He has given you your body and wealth, but you are not in love with Him.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨਰ ਬਾਵਰੇ ਅਬ ਕਿਉ ਡੋਲਤ ਦੀਨ ॥੭॥
kahu naanak nar baavare ab kiau ddolat dheen ||7||
Says Nanak, you are insane! Why do you now shake and tremble so helplessly? ||7||

ਤਨੁ ਧਨੁ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦੀਓ ਅਰੁ ਜਿਹ ਨੀਕੇ ਧਾਮ ॥
tan dhan sa(n)pai sukh dheeo ar jeh neeke dhaam ||
He has given you your body, wealth, property, peace and beautiful mansions.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸਿਮਰਤ ਕਾਹਿ ਨ ਰਾਮੁ ॥੮॥
kahu naanak sun re manaa simarat kaeh na raam ||8||
Says Nanak, listen, mind: why don't you remember the Lord in meditation? ||8||

ਸਭ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹਿਨ ਕੋਇ ॥
sabh sukh dhaataa raam hai dhoosar naahin koi ||
The Lord is the Giver of all peace and comfort. There is no other at all.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਹੋਇ ॥੯॥
kahu naanak sun re manaa teh simarat gat hoi ||9||
Says Nanak, listen, mind: meditating in remembrance on Him, salvation is attained. ||9||

ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਗਤਿ ਪਾਈਐ ਤਿਹ ਭਜੁ ਰੇ ਤੈ ਮੀਤ ॥
jeh simarat gat paieeaai teh bhaj re tai meet ||
Remembering Him in meditation, salvation is attained; vibrate and meditate on Him, O my friend.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਅਉਧ ਘਟਤ ਹੈ ਨੀਤ ॥੧੦॥
kahu naanak sun re manaa aaudh ghaTat hai neet ||10||
Says Nanak, listen, mind: your life is passing away! ||10||

ਪਾਂਚ ਤਤ ਕੋ ਤਨੁ ਰਚਿਓ ਜਾਨਹੁ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ ॥
paa(n)ch tat ko tan rachio jaanahu chatur sujaan ||
Your body is made up of the five elements; you are clever and wise - know this well.

ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ ਲੀਨ ਤਾਹਿ ਮੈ ਮਾਨੁ ॥੧੧॥
jeh te upajio naanakaa leen taeh mai maan ||11||
Believe it - you shall merge once again into the One, O Nanak, from whom you originated. ||11||

ਘਟ ਘਟ ਮੈ ਹਰਿ ਜੂ ਬਸੈ ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰਿ ॥
ghaT ghaT mai har joo basai sa(n)tan kahio pukaar ||
The Dear Lord abides in each and every heart; the Saints proclaim this as true.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜੁ ਮਨਾ ਭਉ ਨਿਧਿ ਉਤਰਹਿ ਪਾਰਿ ॥੧੨॥
kahu naanak teh bhaj manaa bhau nidh utareh paar ||12||
Says Nanak, meditate and vibrate upon Him, and you shall cross over the terrifying world-ocean. ||12||

ਸੁਖੁ ਦੁਖੁ ਜਿਹ ਪਰਸੈ ਨਹੀ ਲੋਭੁ ਮੋਹੁ ਅਭਿਮਾਨੁ ॥
sukh dhukh jeh parasai nahee lobh moh abhimaan ||
One who is not touched by pleasure or pain, greed, emotional attachment and egotistical pride

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਸੋ ਮੂਰਤਿ ਭਗਵਾਨ ॥੧੩॥
kahu naanak sun re manaa so moorat bhagavaan ||13||
- says Nanak, listen, mind: he is the very image of God. ||13||

ਉਸਤਤਿ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾਹਿ ਜਿਹਿ ਕੰਚਨ ਲੋਹ ਸਮਾਨਿ ॥
ausatat ni(n)dhiaa naeh jeh ka(n)chan loh samaan ||
One who is beyond praise and slander, who looks upon gold and iron alike

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥੧੪॥
kahu naanak sun re manaa mukat taeh tai jaan ||14||
- says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||14||

ਹਰਖੁ ਸੋਗੁ ਜਾ ਕੈ ਨਹੀ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਸਮਾਨਿ ॥
harakh sog jaa kai nahee bairee meet samaan ||
One who is not affected by pleasure or pain, who looks upon friend and enemy alike

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਮੁਕਤਿ ਤਾਹਿ ਤੈ ਜਾਨਿ ॥੧੫॥
kahu naanak sun re manaa mukat taeh tai jaan ||15||
- says Nanak, listen, mind: know that such a person is liberated. ||15||

ਭੈ ਕਾਹੂ ਕਉ ਦੇਤ ਨਹਿ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ ॥
bhai kaahoo kau dhet neh neh bhai maanat aan ||
One who does not frighten anyone, and who is not afraid of anyone else

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹਿ ਬਖਾਨਿ ॥੧੬॥
kahu naanak sun re manaa giaanee taeh bakhaan ||16||
- says Nanak, listen, mind: call him spiritually wise. ||16||

ਜਿਹਿ ਬਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਤਜੀ ਲੀਓ ਭੇਖ ਬੈਰਾਗ ॥
jeh bikhiaa sagalee tajee leeo bhekh bairaag ||
One who has forsaken all sin and corruption, who wears the robes of neutral detachment

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਨਰ ਮਾਥੈ ਭਾਗੁ ॥੧੭॥
kahu naanak sun re manaa teh nar maathai bhaag ||17||
- says Nanak, listen, mind: good destiny is written on his forehead. ||17||

ਜਿਹਿ ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਤਜੀ ਸਭ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸੁ ॥
jeh maiaa mamataa tajee sabh te bhio udhaas ||
One who renounces Maya and possessiveness and is detached from everything

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨੁ ਰੇ ਮਨਾ ਤਿਹ ਘਟਿ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਵਾਸੁ ॥੧੮॥
kahu naanak sun re manaa teh ghaT braham nivaas ||18||
- says Nanak, listen, mind: God abides in his heart. ||18||

ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਉਮੈ ਤਜੀ ਕਰਤਾ ਰਾਮੁ ਪਛਾਨਿ ॥
jeh praanee haumai tajee karataa raam pachhaan ||
That mortal, who forsakes egotism, and realizes the Creator Lord

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਵਹੁ ਮੁਕਤਿ ਨਰੁ ਇਹ ਮਨ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੧੯॥
kahu naanak vahu mukat nar ieh man saachee maan ||19||
- says Nanak, that person is liberated; O mind, know this as true. ||19||

ਭੈ ਨਾਸਨ ਦੁਰਮਤਿ ਹਰਨ ਕਲਿ ਮੈ ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮੁ ॥
bhai naasan dhuramat haran kal mai har ko naam ||
In this Dark Age of Kali Yuga, the Name of the Lord is the Destroyer of fear, the Eradicator of evil-mindedness.

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਜੋ ਨਾਨਕ ਭਜੈ ਸਫਲ ਹੋਹਿ ਤਿਹ ਕਾਮ ॥੨੦॥
nis dhin jo naanak bhajai safal hoh teh kaam ||20||
Night and day, O Nanak, whoever vibrates and meditates on the Lord's Name, sees all of his works brought to fruition. ||20||

ਜਿਹਬਾ ਗੁਨ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਹੁ ਕਰਨ ਸੁਨਹੁ ਹਰਿ ਨਾਮੁ ॥
jihabaa gun gobi(n)dh bhajahu karan sunahu har naam ||
Vibrate with your tongue the Glorious Praises of the Lord of the Universe; with your ears, hear the Lord's Name.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰਹਿ ਨ ਜਮ ਕੈ ਧਾਮ ॥੨੧॥
kahu naanak sun re manaa pareh na jam kai dhaam ||21||
Says Nanak, listen, man: you shall not have to go to the house of Death. ||21||

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਮਮਤਾ ਤਜੈ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ ॥
jo praanee mamataa tajai lobh moh aha(n)kaar ||
That mortal who renounces possessiveness, greed, emotional attachment and egotism

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਤਰੈ ਅਉਰਨ ਲੇਤ ਉਧਾਰ ॥੨੨॥
kahu naanak aapan tarai aauran let udhaar ||22||
- says Nanak, he himself is saved, and he saves many others as well. ||22||

ਜਿਉ ਸੁਪਨਾ ਅਰੁ ਪੇਖਨਾ ਐਸੇ ਜਗ ਕਉ ਜਾਨਿ ॥
jiau supanaa ar pekhanaa aaise jag kau jaan ||
Like a dream and a show, so is this world, you must know.

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਸਾਚੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਭਗਵਾਨ ॥੨੩॥
ein mai kachh saacho nahee naanak bin bhagavaan ||23||
None of this is true, O Nanak, without God. ||23||

ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਡੋਲਤ ਨੀਤ ॥
nis dhin maiaa kaarane praanee ddolat neet ||
Night and day, for the sake of Maya, the mortal wanders constantly.

ਕੋਟਨ ਮੈ ਨਾਨਕ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਨੁ ਜਿਹ ਚੀਤਿ ॥੨੪॥
koTan mai naanak kouoo naarain jeh cheet ||24||
Among millions, O Nanak, there is scarcely anyone, who keeps the Lord in his consciousness. ||24||

ਜੈਸੇ ਜਲ ਤੇ ਬੁਦਬੁਦਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ ॥
jaise jal te budhabudhaa upajai binasai neet ||
As the bubbles in the water well up and disappear again,

ਜਗ ਰਚਨਾ ਤੈਸੇ ਰਚੀ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਮੀਤ ॥੨੫॥
jag rachanaa taise rachee kahu naanak sun meet ||25||
so is the universe created; says Nanak, listen, O my friend! ||25||

ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਛੂ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
praanee kachhoo na chetiee madh maiaa kai a(n)dh ||
The mortal does not remember the Lord, even for a moment; he is blinded by the wine of Maya.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਜਮ ਫੰਧ ॥੨੬॥
kahu naanak bin har bhajan parat taeh jam fa(n)dh ||26||
Says Nanak, without meditating on the Lord, he is caught by the noose of Death. ||26||

ਜਉ ਸੁਖ ਕਉ ਚਾਹੈ ਸਦਾ ਸਰਨਿ ਰਾਮ ਕੀ ਲੇਹ ॥
jau sukh kau chaahai sadhaa saran raam kee leh ||
If you yearn for eternal peace, then seek the Sanctuary of the Lord.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਦੁਰਲਭ ਮਾਨੁਖ ਦੇਹ ॥੨੭॥
kahu naanak sun re manaa dhuralabh maanukh dheh ||27||
Says Nanak, listen, mind: this human body is difficult to obtain. ||27||

ਮਾਇਆ ਕਾਰਨਿ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗ ਅਜਾਨ ॥
maiaa kaaran dhaavahee moorakh log ajaan ||
For the sake of Maya, the fools and ignorant people run all around.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਰਥਾ ਜਨਮੁ ਸਿਰਾਨ ॥੨੮॥
kahu naanak bin har bhajan birathaa janam siraan ||28||
Says Nanak, without meditating on the Lord, life passes away uselessly. ||28||

ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸਿ ਦਿਨੁ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨੁ ॥
jo praanee nis dhin bhajai roop raam teh jaan ||
That mortal who meditates and vibrates upon the Lord night and day - know him to be the embodiment of the Lord.

ਹਰਿ ਜਨ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੨੯॥
har jan har a(n)tar nahee naanak saachee maan ||29||
There is no difference between the Lord and the humble servant of the Lord; O Nanak, know this as true. ||29||

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਫਧਿ ਰਹਿਓ ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮੁ ॥
man maiaa mai fadh rahio bisario gobi(n)dh naam ||
The mortal is entangled in Maya; he has forgotten the Name of the Lord of the Universe.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਬਿਨੁ ਹਰਿ ਭਜਨ ਜੀਵਨ ਕਉਨੇ ਕਾਮ ॥੩੦॥
kahu naanak bin har bhajan jeevan kaune kaam ||30||
Says Nanak, without meditating on the Lord, what is the use of this human life? ||30||

ਪ੍ਰਾਨੀ ਰਾਮੁ ਨ ਚੇਤਈ ਮਦਿ ਮਾਇਆ ਕੈ ਅੰਧੁ ॥
praanee raam na chetiee madh maiaa kai a(n)dh ||
The mortal does not think of the Lord; he is blinded by the wine of Maya.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਪਰਤ ਤਾਹਿ ਜਮ ਫੰਧ ॥੩੧॥
kahu naanak har bhajan bin parat taeh jam fa(n)dh ||31||
Says Nanak, without meditating on the Lord, he is caught in the noose of Death. ||31||

ਸੁਖ ਮੈ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁਖ ਮੈ ਸੰਗਿ ਨ ਕੋਇ ॥
sukh mai bahu sa(n)gee bhe dhukh mai sa(n)g na koi ||
In good times, there are many companions around, but in bad times, there is no one at all.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਅੰਤਿ ਸਹਾਈ ਹੋਇ ॥੩੨॥
kahu naanak har bhaj manaa a(n)t sahaiee hoi ||32||
Says Nanak, vibrate, and meditate on the Lord; He shall be your only Help and Support in the end. ||32||

ਜਨਮ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਫਿਰਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਜਮ ਕੋ ਤ੍ਰਾਸੁ ॥
janam janam bharamat firio miTio na jam ko traas ||
Mortals wander lost and confused through countless lifetimes; their fear of death is never removed.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜੁ ਮਨਾ ਨਿਰਭੈ ਪਾਵਹਿ ਬਾਸੁ ॥੩੩॥
kahu naanak har bhaj manaa nirabhai paaveh baas ||33||
Says Nanak, vibrate and meditate on the Lord, and you shall dwell in the Fearless Lord. ||33||

ਜਤਨ ਬਹੁਤੁ ਮੈ ਕਰਿ ਰਹਿਓ ਮਿਟਿਓ ਨ ਮਨ ਕੋ ਮਾਨੁ ॥
jatan bahut mai kar rahio miTio na man ko maan ||
I have tried so many things, but the pride of my mind has not been dispelled.

ਦੁਰਮਤਿ ਸਿਉ ਨਾਨਕ ਫਧਿਓ ਰਾਖਿ ਲੇਹੁ ਭਗਵਾਨ ॥੩੪॥
dhuramat siau naanak fadhio raakh leh bhagavaan ||34||
I am engrossed in evil-mindedness, Nanak. O God, please save me! ||34||

ਬਾਲ ਜੁਆਨੀ ਅਰੁ ਬਿਰਧਿ ਫੁਨਿ ਤੀਨਿ ਅਵਸਥਾ ਜਾਨਿ ॥
baal juaanee ar biradh fun teen avasathaa jaan ||
Childhood, youth and old age - know these as the three stages of life.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜਨ ਬਿਨੁ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਹੀ ਮਾਨੁ ॥੩੫॥
kahu naanak har bhajan bin birathaa sabh hee maan ||35||
Says Nanak, without meditating on the Lord, everything is useless; you must appreciate this. ||35||

ਕਰਣੋ ਹੁਤੋ ਸੁ ਨਾ ਕੀਓ ਪਰਿਓ ਲੋਭ ਕੈ ਫੰਧ ॥
karano huto su naa keeo pario lobh kai fa(n)dh ||
You have not done what you should have done; you are entangled in the web of greed.

ਨਾਨਕ ਸਮਿਓ ਰਮਿ ਗਇਓ ਅਬ ਕਿਉ ਰੋਵਤ ਅੰਧ ॥੩੬॥
naanak samio ram gio ab kiau rovat a(n)dh ||36||
Nanak, your time is past and gone; why are you crying now, you blind fool? ||36||

ਮਨੁ ਮਾਇਆ ਮੈ ਰਮਿ ਰਹਿਓ ਨਿਕਸਤ ਨਾਹਿਨ ਮੀਤ ॥
man maiaa mai ram rahio nikasat naahin meet ||
The mind is absorbed in Maya - it cannot escape it, my friend.

ਨਾਨਕ ਮੂਰਤਿ ਚਿਤ੍ਰ ਜਿਉ ਛਾਡਿਤ ਨਾਹਿਨ ਭੀਤਿ ॥੩੭॥
naanak moorat chitr jiau chhaaddit naahin bheet ||37||
Nanak, it is like a picture painted on the wall - it cannot leave it. ||37||

ਨਰ ਚਾਹਤ ਕਛੁ ਅਉਰ ਅਉਰੈ ਕੀ ਅਉਰੈ ਭਈ ॥
nar chaahat kachh aaur aaurai kee aaurai bhiee ||
The man wishes for something, but something different happens.

ਚਿਤਵਤ ਰਹਿਓ ਠਗਉਰ ਨਾਨਕ ਫਾਸੀ ਗਲਿ ਪਰੀ ॥੩੮॥
chitavat rahio Thagaur naanak faasee gal paree ||38||
He plots to deceive others, O Nanak, but he places the noose around his own neck instead. ||38||

ਜਤਨ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਕੇ ਕੀਏ ਦੁਖ ਕੋ ਕੀਓ ਨ ਕੋਇ ॥
jatan bahut sukh ke ke'ee dhukh ko keeo na koi ||
People make all sorts of efforts to find peace and pleasure, but no one tries to earn pain.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਸੁਨਿ ਰੇ ਮਨਾ ਹਰਿ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਇ ॥੩੯॥
kahu naanak sun re manaa har bhaavai so hoi ||39||
Says Nanak, listen, mind: whatever pleases God comes to pass. ||39||

ਜਗਤੁ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤੁ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮੁ ॥
jagat bhikhaaree firat hai sabh ko dhaataa raam ||
The world wanders around begging, but the Lord is the Giver of all.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਮਨ ਸਿਮਰੁ ਤਿਹ ਪੂਰਨ ਹੋਵਹਿ ਕਾਮ ॥੪੦॥
kahu naanak man simar teh pooran hoveh kaam ||40||
Says Nanak, meditate in remembrance on Him, and all your works will be successful. ||40||

ਝੂਠੈ ਮਾਨੁ ਕਹਾ ਕਰੈ ਜਗੁ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਜਾਨੁ ॥
jhooThai maan kahaa karai jag supane jiau jaan ||
Why do you take such false pride in yourself? You must know that the world is just a dream.

ਇਨ ਮੈ ਕਛੁ ਤੇਰੋ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਕਹਿਓ ਬਖਾਨਿ ॥੪੧॥
ein mai kachh tero nahee naanak kahio bakhaan ||41||
None of this is yours; Nanak proclaims this truth. ||41||

ਗਰਬੁ ਕਰਤੁ ਹੈ ਦੇਹ ਕੋ ਬਿਨਸੈ ਛਿਨ ਮੈ ਮੀਤ ॥
garab karat hai dheh ko binasai chhin mai meet ||
You are so proud of your body; it shall perish in an instant, my friend.

ਜਿਹਿ ਪ੍ਰਾਨੀ ਹਰਿ ਜਸੁ ਕਹਿਓ ਨਾਨਕ ਤਿਹਿ ਜਗੁ ਜੀਤਿ ॥੪੨॥
jeh praanee har jas kahio naanak teh jag jeet ||42||
That mortal who chants the Praises of the Lord, O Nanak, conquers the world. ||42||

ਜਿਹ ਘਟਿ ਸਿਮਰਨੁ ਰਾਮ ਕੋ ਸੋ ਨਰੁ ਮੁਕਤਾ ਜਾਨੁ ॥
jeh ghaT simaran raam ko so nar mukataa jaan ||
That person, who meditates in remembrance on the Lord in his heart, is liberated - know this well.

ਤਿਹਿ ਨਰ ਹਰਿ ਅੰਤਰੁ ਨਹੀ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨੁ ॥੪੩॥
teh nar har a(n)tar nahee naanak saachee maan ||43||
There is no difference between that person and the Lord: O Nanak, accept this as the Truth. ||43||

ਏਕ ਭਗਤਿ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੈ ਨਾਹਿ ਮਨਿ ॥
ek bhagat bhagavaan jeh praanee kai naeh man ||
That person, who does not feel devotion to God in his mind

ਜੈਸੇ ਸੂਕਰ ਸੁਆਨ ਨਾਨਕ ਮਾਨੋ ਤਾਹਿ ਤਨੁ ॥੪੪॥
jaise sookar suaan naanak maano taeh tan ||44||
- O Nanak, know that his body is like that of a pig, or a dog. ||44||

ਸੁਆਮੀ ਕੋ ਗ੍ਰਿਹੁ ਜਿਉ ਸਦਾ ਸੁਆਨ ਤਜਤ ਨਹੀ ਨਿਤ ॥
suaamee ko girahu jiau sadhaa suaan tajat nahee nit ||
A dog never abandons the home of his master.

ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਹਰਿ ਭਜਉ ਇਕ ਮਨਿ ਹੁਇ ਇਕ ਚਿਤਿ ॥੪੫॥
naanak ieh bidh har bhajau ik man hui ik chit ||45||
O Nanak, in just the same way, vibrate, and meditate on the Lord, single-mindedly, with one-pointed consciousness. ||45||

ਤੀਰਥ ਬਰਤ ਅਰੁ ਦਾਨ ਕਰਿ ਮਨ ਮੈ ਧਰੈ ਗੁਮਾਨੁ ॥
teerath barat ar dhaan kar man mai dharai gumaan ||
Those who make pilgrimages to sacred shrines, observe ritualistic fasts and make donations to charity while still taking pride in their minds

ਨਾਨਕ ਨਿਹਫਲ ਜਾਤ ਤਿਹ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸਨਾਨੁ ॥੪੬॥
naanak nihafal jaat teh jiau ku(n)char isanaan ||46||
- O Nanak, their actions are useless, like the elephant, who takes a bath, and then rolls in the dust. ||46||

ਸਿਰੁ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗਮਗੇ ਨੈਨ ਜੋਤਿ ਤੇ ਹੀਨ ॥
sir ka(n)pio pag ddagamage nain jot te heen ||
The head shakes, the feet stagger, and the eyes become dull and weak.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਧਿ ਭਈ ਤਊ ਨ ਹਰਿ ਰਸਿ ਲੀਨ ॥੪੭॥
kahu naanak ieh bidh bhiee tuoo na har ras leen ||47||
Says Nanak, this is your condition. And even now, you have not savored the sublime essence of the Lord. ||47||

ਨਿਜ ਕਰਿ ਦੇਖਿਓ ਜਗਤੁ ਮੈ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਾਹਿ ॥
nij kar dhekhio jagat mai ko kaahoo ko naeh ||
I had looked upon the world as my own, but no one belongs to anyone else.

ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਹਰਿ ਭਗਤਿ ਹੈ ਤਿਹ ਰਾਖੋ ਮਨ ਮਾਹਿ ॥੪੮॥
naanak thir har bhagat hai teh raakho man maeh ||48||
O Nanak, only devotional worship of the Lord is permanent; enshrine this in your mind. ||48||

ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ ਜਾਨਿ ਲੇਹੁ ਰੇ ਮੀਤ ॥
jag rachanaa sabh jhooTh hai jaan leh re meet ||
The world and its affairs are totally false; know this well, my friend.

ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਾ ਰਹੈ ਜਿਉ ਬਾਲੂ ਕੀ ਭੀਤਿ ॥੪੯॥
keh naanak thir naa rahai jiau baaloo kee bheet ||49||
Says Nanak, it is like a wall of sand; it shall not endure. ||49||

ਰਾਮੁ ਗਇਓ ਰਾਵਨੁ ਗਇਓ ਜਾ ਕਉ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰੁ ॥
raam gio raavan gio jaa kau bahu paravaar ||
Raam Chand passed away, as did Raawan, even though he had lots of relatives.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਕਛੁ ਨਹੀ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰੁ ॥੫੦॥
kahu naanak thir kachh nahee supane jiau sa(n)saar ||50||
Says Nanak, nothing lasts forever; the world is like a dream. ||50||

ਚਿੰਤਾ ਤਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਇ ॥
chi(n)taa taa kee keejeeaai jo anahonee hoi ||
People become anxious, when something unexpected happens.

ਇਹੁ ਮਾਰਗੁ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰੁ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥੫੧॥
eih maarag sa(n)saar ko naanak thir nahee koi ||51||
This is the way of the world, O Nanak; nothing is stable or permanent. ||51||

ਜੋ ਉਪਜਿਓ ਸੋ ਬਿਨਸਿ ਹੈ ਪਰੋ ਆਜੁ ਕੈ ਕਾਲਿ ॥
jo upajio so binas hai paro aaj kai kaal ||
Whatever has been created shall be destroyed; everyone shall perish, today or tomorrow.

ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਗੁਨ ਗਾਇ ਲੇ ਛਾਡਿ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ ॥੫੨॥
naanak har gun gai le chhaadd sagal ja(n)jaal ||52||
O Nanak, sing the Glorious Praises of the Lord, and give up all other entanglements. ||52||

ਦੋਹਰਾ ॥
dhoharaa ||
Dohraa:

ਬਲੁ ਛੁਟਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ ਕਛੂ ਨ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
bal chhuTakio ba(n)dhan pare kachhoo na hot upai ||
My strength is exhausted, and I am in bondage; I cannot do anything at all.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਅਬ ਓਟ ਹਰਿ ਗਜ ਜਿਉ ਹੋਹੁ ਸਹਾਇ ॥੫੩॥
kahu naanak ab oT har gaj jiau hoh sahai ||53||
Says Nanak, now, the Lord is my Support; He will help me, as He did the elephant. ||53||

ਬਲੁ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਹੋਤ ਉਪਾਇ ॥
bal hoaa ba(n)dhan chhuTe sabh kichh hot upai ||
My strength has been restored, and my bonds have been broken; now, I can do everything.

ਨਾਨਕ ਸਭੁ ਕਿਛੁ ਤੁਮਰੈ ਹਾਥ ਮੈ ਤੁਮ ਹੀ ਹੋਤ ਸਹਾਇ ॥੫੪॥
naanak sabh kichh tumarai haath mai tum hee hot sahai ||54||
Nanak: everything is in Your hands, Lord; You are my Helper and Support. ||54||

ਸੰਗ ਸਖਾ ਸਭਿ ਤਜਿ ਗਏ ਕੋਊ ਨ ਨਿਬਹਿਓ ਸਾਥਿ ॥
sa(n)g sakhaa sabh taj ge kouoo na nibahio saath ||
My associates and companions have all deserted me; no one remains with me.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਬਿਪਤਿ ਮੈ ਟੇਕ ਏਕ ਰਘੁਨਾਥ ॥੫੫॥
kahu naanak ieh bipat mai Tek ek raghunaath ||55||
Says Nanak, in this tragedy, the Lord alone is my Support. ||55||

ਨਾਮੁ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ ਰਹਿਓ ਗੁਰੁ ਗੋਬਿੰਦੁ ॥
naam rahio saadhoo rahio rahio gur gobi(n)dh ||
The Naam remains; the Holy Saints remain; the Guru, the Lord of the Universe, remains.

ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਇਹ ਜਗਤ ਮੈ ਕਿਨ ਜਪਿਓ ਗੁਰ ਮੰਤੁ ॥੫੬॥
kahu naanak ieh jagat mai kin japio gur ma(n)t ||56||
Says Nanak, how rare are those who chant the Guru's Mantra in this world. ||56||

ਰਾਮ ਨਾਮੁ ਉਰ ਮੈ ਗਹਿਓ ਜਾ ਕੈ ਸਮ ਨਹੀ ਕੋਇ ॥
raam naam ur mai gahio jaa kai sam nahee koi ||
I have enshrined the Lord's Name within my heart; there is nothing equal to it.

ਜਿਹ ਸਿਮਰਤ ਸੰਕਟ ਮਿਟੈ ਦਰਸੁ ਤੁਹਾਰੋ ਹੋਇ ॥੫੭॥੧॥
jeh simarat sa(n)kaT miTai dharas tuhaaro hoi ||57||1||
Meditating in remembrance on it, my troubles are taken away; I have received the Blessed Vision of Your Darshan. ||57||1||

-----===== 𝗞𝗜𝗥𝗧𝗔𝗡 𝗙𝗜 =====-----

4K Album Wallpaper

8K YouTube Video (lossy)

0:00
0:00

Login